Home1opinieOvervlottagendastandpuntenlidwordenperswebshopcontact  
 
 
Standpunten
 
 
 
 
 

 

Belastingen
VLOTT vertrekt in haar programma vanuit de klassieke liberale ideologie waarbij belastingen tot het minimum beperkt moeten worden. In principe moet een overheid zich enkel bezighouden met haar kerntaken, wat impliceert dat zij ook enkel voor deze kerntaken de nodige fondsen nodig heeft. Een wildgroei van taksen, heffingen en belastingen op arbeid en productie verstikken momenteel de economie, VLOTT is dan ook voorstander van het verplaatsen van de lasten op lonen naar consumptie. Zo wordt het voor iedereen een voordeel om aan het werk te gaan en vermijdt men fraude.
 
 
 
Democratie
Bij de burger leeft terecht het gevoel dat er met zijn mening geen rekening wordt gehouden. Op geregelde tijdstippen mag hij naar de stembus trekken, maar moet achteraf vaststellen dat er infeite weinig of niets verandert. Daarenboven wordt de particratie nog versterkt door onder andere de invoering van de fameuze kiesdrempel. De Belgische machthebbers zijn er tevens in geslaagd om een aantal fundamentele democratische rechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, te beperken.

VLOTT ijvert voor de invoering van het bindende referendum als volksraadpleging bij belangrijke thema's, de herwaardering van de parlementen, het waarborgen van de absolute vrije meningsuiting en de afschaffing van de opiniedelicten.
 
 
 
Discriminatie
VLOTT verzet zich tegen elke vorm van discriminatie, positieve en negatieve. Ondanks een afkeurende houding ten overstaande van racisme, xenofobie of andere uitsluiting op basis van ras, geslacht, leeftijd, politieke mening en seksuele voorkeur is VLOTT van oordeel dat deze feiten niet wettelijk strafbaar zouden mogen zijn. De vrije meningsuiting is een basisrecht van elk individu, zolang deze de vrijheid van de anderen niet in het gedrang brengt. VLOTT verzet zich in deze ook tegen door de overheid opgelegde quota die zogenaamd moeten dienen om discriminatie op te lossen.
 
 
 
Economie
In België wordt het creëren van welvaart gehinderd door een overdreven overheidsingrijpen en te hoge fiscale en parafiscale lasten. Het Belgisch federaal model met zijn chaotische bevoegdheidsverdeling en contraproductieve transfers, heeft daarenboven bewezen dat het niet geschikt is om moderne economische uitdagingen efficiënt aan te pakken. De verschillende economische visie in beide landsdelen is daarenboven een rem op de Vlaamse economische groei.

VLOTT is voorstander van een lineaire verlaging van de parafiscale druk, een verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting, een verlaging van het BTW tarief naar 6% voor arbeidsintensieve sectoren en een volledige economische, fiscale en sociale autonomie.
 
 
 
Europese Unie
VLOTT is voorstander van de Europese Unie, zolang deze niet te betuttelend optreedt en de vrije markt haar beloop laat. VLOTT is gekant tegen de toetreding van landen zoals Turkije, aangezien deze de westerse leidcultuur en de Europese normen en waarden als dusdanig niet aanvaarden.
 
 
 
Inburgering
VLOTT is gekant tegen de verheerlijking van de multiculturele maatschappij. In principe spreken we over een Vlaamse maatschappij, gebaseerd op westerse normen en waarden. De essentie van een degelijke inburgeringpolitiek is volgens VLOTT ervoor zorgen dat migranten een meerwaarde betekenen voor een samenleving eerder dan een last. Dit kan alleen door te vertrekken vanuit een mentaliteit die ervan uitgaat dat wie zich in ons land wil vestigen, de leidcultuur.moet respecteren.
 
 
 
Justitie
VLOTT is van oordeel dat de paarse regeringen een knoeiboel gemaakt hebben van justitie, met alle gevolgen voor de magistratuur en vooral de burger tot gevolg. Een gigantische achterstand en een subjectieve rechtsgang zijn hier tevens gevolgen van. De normvervaging in onze maatschappij komt voor een stuk voort uit het feit dat de burger geen geloof meer heeft in het justitieapparaat.

VLOTT wil van justitie opnieuw een belangrijke prioriteit maken en wil onder andere een dringende splitsing en modernisering van justitie en een onmiddellijke afschaffing van de wet Lejeune zodanig dat veroordeelden niet na enkele maanden cel zonder begeleiding weer op de maatschappij worden losgelaten.
 
 
 
Kieswet
VLOTT stelt zich ernstige vragen bij het democratische gehalte van bepaalde wijzigingen in de wetgeving rond verkiezingen. Ieder burger heeft het recht op een eigen politieke mening en op de garantie dat zijn stem evenveel waard is als die van een andere. VLOTT ijvert voor een democratische kieswet die voorziet in: stemrecht i.p.v. stemplicht, het afschaffen van de kiesdrempel, het afschaffen van stemrecht voor inwoners die de Belgische nationaliteit weigeren, de onmiddellijke splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters door het volk. Alleen zo kan de uitgeholde democratie zijn oorspronkelijke waarde terugkrijgen.
 
 
 
Monarchie
VLOTT is van mening dat de monarchie een onafhankelijke ontwikkeling van de Vlaamse regio en een zuivere democratie in de weg staat. Bovendien worden koningen niet verkozen door het volk, wat een verouderd systeem is dat geen plaats heeft in de hedendaagse politiek. Om die reden ijvert de partij voor een afbouw van het protocollaire apparaat tot een symbolische functie en op termijn voor een totale afschaffing van de Belgische monarchie.
 
 
 
Overheidsbedrijven
VLOTT is voorstander van een verregaande privatisering van overheidsbedrijven. Een overheid dient zich bezig te houden met haar kerntaken en het wordt tijd dat men in dat kader aan een ontvetting begint en zoveel mogelijk rand-taken aan de private sector overlaat. Teveel overheidsfondsen vloeien vaak onnodig naar initiatieven als eigen televisie- en radiostations, een eigen post, een eigen netwerk van openbaar vervoer met trein-tram-bus, eigen telecommunicatiebedrijven, eigen energieleveranciers en talloze andere instituten en ondernemingen die hun taak uitvoeren met overheidsgelden.
 
 
 
Religie
VLOTT is voorstander van de vrije beleving van godsdienst. Ieder individu moet zelf kunnen bepalen in wie of wat hij gelooft en mag op basis van die religieuze keuze ook niet gediscrimineerd worden. Tegelijkertijd mag iemand zijn of haar geloof ook op geen enkele manier aan derden of aan een maatschappij opdringen of opleggen. Er geldt wel de nuance, dat de overheid niet moet instaan voor het bekostigen van deze religies, VLOTT gaat dan ook niet akkoord met de subsidiëring voor de zogenaamd erkende godsdiensten.
 
 
 
Sociale Zekerheid
VLOTT is van mening dat het huidige systeem van de sociale zekerheid langzaam maar zeker een onbetaalbare oplossing aan het worden is die teveel ruimte laat voor misbruik. Door een lakse overheidshouding is dit systeem stilaan onhoudbaar geworden. VLOTT ijvert voor de invoering van een sociale verzekering, waarbij werknemers recht hebben op bepaalde bijstand afhankelijk van de bijdrage die zij afstaan als deel van een economisch geheel. Enkel diegenen die hier niet toe in de mogelijkheid verkeren kunnen nog beroep doen op een overheidstussenkomst.
 
 
 
Veiligheid
Veiligheid is een natuurrecht en dus oordeelt VLOTT dat het garanderen van die veiligheid één van de primaire taken van een overheid is. Ondanks de goede nieuwsshow van de regering blijven de criminaliteitscijfers onaanvaardbaar hoog. Veilige steden moeten terug een topprioriteit worden.

VLOTT stelt een vier sporenbeleid voor van preventie, nultolerantie, alternatieve en effectieve straffen. Door meer blauw op straat te zetten kan men niet alleen preventief en actief optreden tegen misdrijven, men kan de burger tevens het gevoel van veiligheid teruggeven waarvoor hij tenslotte belastingen betaalt.
 
 
 
Vlaanderen
VLOTT is voorstander van een onafhankelijke staat Vlaanderen. Op die manier kan onze regio zich verder ontwikkelen tot een welvarende regio binnen het globale en Europese geheel, zonder daarbij rekening te moeten houden met Wallonië dat de Vlaamse inkomsten opslorpt en daarboven ook onredelijke eisen stelt op federaal vlak. Een verschil in cultuur, taal, economische en sociale factoren en politiek beleid leiden onvermijdelijk tot een reeks problemen die de thema’s waaraan de burger belang hecht overschaduwen. Het federalisme heeft gefaald in zijn opzet, waardoor de enige optie een fluwelen scheiding van beide landsdelen is. VLOTT is overtuigd dat zowel Vlaanderen als Wallonië hier op termijn wel bij zullen varen.